Екологічний менеджмент : методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Зміст методичних рекомендацій має визначену структуру практичних завдань за темами і логічну послідовність освоєння дисципліни «Екологічний менеджмент» та засвоєння матеріалу методичного характеру. Методичні рекомендації містять базові положення про формування у майбутніх управлінців системи знань і практичних навичок для управління усією сукупністю впливів підприємства на навколишнє середо вище з поступовим зниженням ступеня таких впливів шляхом економії сировини та енергії, мінімізації відходів і забруднень, забезпечення безпечних умов праці персоналу, оцінки ступеня екологічних ризиків і формування свідомого екологічного світогляду як необхідного атрибуту якісно нової ідеології управління підприємством. Посібник буде корисним здобувачам, викладачам, керівникам підприємств.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, завдання для індивідуальної роботи, екологічне управління, концепція сталого розвитку, нормативно-методична система, інструменти управління підприємством, система екологічного менеджменту, підприємство, еколого-економічні аспекти функціонування, оцінювання еколого-економічної ефективності діяльності, теоретичні засади економічної безпеки бізнесу, основні методологічні положення формування

Бібліографічний опис

Екологічний менеджмент : методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад. А. М. Літвінова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 48 с.