Стилістичні аспекти презентації невербальних компонентів комунікації у тексті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статтю присвячено виявленню стилістичних особливостей презентації невербальних компонентів комунікації у художньому тексті. Відзначається, що серед стилістичних засобів, які використовуються для оформлення невербального компоненту у тексті художнього твору, основне місце посідають метафора, порівняння, епітет та гіпаллага як його його різновид. Статья посвящена выявлению стилистических особенностей презентации невербальных компонентов коммуникации в художественном тексте. Отмечается, что среди стилистических приёмов, используемых для оформления невербального компонента в тексте художественного произведения, основными являются метафора, сравнение, эпитет и гипаллага как его разновидность. The article focuses on revealing the potential of stylistic devices in presenting non-verbal communicative components in fiction. It is claimed that among the main stylistic devices of presenting non-verbal components in the text are metaphor, comparison, epithet and hypallage.

Опис

Ключові слова

comparison, epithet, hypallage, metaphor, non-verbal component, stylistic device, гіпаллага, епітет, метафора, невербальний компонент, порівняння, стилістичний засіб

Бібліографічний опис

Солощук Л.В. Стилістичні аспекти презентації невербальних компонентів комунікації у тексті / Л.В. Солощук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 972. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 67. – С.