Интертекстуальная сущность тропов в тексте пародии

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статьe выявлены межтекстовые взаимодействия понятий интертекста и тропа в пародийном тексте. В тексте пародии воспроизводится прецедентный образ тропа, источник которого способен идентифицироваться. Благодаря интертекстуальной связи прецедентного и пародийного текстов реципиент в состоянии определить критерий пародирования тропа, обнаружить механизмы порождения пародистом производного контекста, определить отношение пародиста к пародируемому тропу. У статті виявлені міжтекстові взаємодії понять інтертексту та тропу в пародійному тексті. У тексті пародії відтворюється прецедент ний образ тропу, джерело якого здатне ідентифікуватися. Завдяки інтертекстуальному зв'язку прецедентного і пародійного текстів, реципієнт у змозі визначити критерій пародіювання тропу, виявити механізми породження пародистом похідного контексту, визначити ставлення пародиста до пародійованого тропу. The article reveals intertextual contacts between the concept of intertext and trope in the text of parody. The precedental image of trope, the source of which to be identified is reproduced in the text of parody. Due to intertextual interaction between the precedental text and the text of parody the recipient is able to define the criterion of parodying the trope, to reveal the mechanisms of reproduction of the derivative context by the parodist, to determine the parodist’s attitude towards the trope to be parodied.

Опис

Ключові слова

trope, intertext, precedental text, intertextual interaction, comic effect, троп, интертекст, прецедентный текст, межтекстовое взаимодействие, комический эффект

Бібліографічний опис

Савченко (Чуприна) Н.Н. Интертекстуальная сущность тропов в тексте пародии / Н.Н. Савченко (Чуприна) // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 972. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 67. – С.