Регулятивна функція вільних атрибутивних словосполучень, що позначають зовнішність чоловіка та жінки (на матеріалі сучасного британського газетного дискурсу)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У даній статті розглядаються дескриптивно орієнтовані індивідуально-психологічні атрибутивні словосполучення, референтами яких є особи чоловічої або жіночої статі. Уроботі виділяються семантичні, ідеографічні й когнітивні характеристики вільних атрибутивних словосполучень, що надають їм стереотипотвірного потен- ціалу й обумовлюють їх регулятивну функцію. У результаті порівняльного аналізу досліджуваних одиниць встановлено, щопоняттєво-ціннісний зміст дескриптивно орієнтованих словосполучень чоловічої та жіночої референції гендерно невизначеного суб’єкта дискурсу віддзеркалює як традиційні, так і альтернативні уявлен- ня про гендерні ролі. В данной статье рассматриваются дескриптивно ориентированные индивидуально-психологические атрибутивные словосочетания, референтами которых выступают лица мужского или женского пола. В работе выделяются семантические, идеографические и когнитивные характеристики свободных атрибутивных словосочетаний, наделяющие их потенциалом стереотипа и обусловливающие их регулятивную функцию. В результате сравнительного анализа исследуемых единиц установлено, что понятийно-ценностное содержание дескриптивно ориентированных словосочетаний мужской и женской референции гендерно неустановленного субъекта дискурса отображает как традиционные, так и альтернативные представления про гендерные роли. This article presents research of descriptive individual and psychological attributive phrases, referents of which are represented by the persons of masculine or feminine sex. The paper reveals semantic, ideographic and cognitive characteristics of gender marked free attributive phrases which supply them with stereotypical potential and regulative function. Comparative analysis of the units under research establishes that conceptual and evaluative matter of the descriptive phrases of male and female reference discourse subject of which is unknown reflects both traditional and alternative concept of the gender roles.

Опис

Ключові слова

attributive phrase, gender role, gender stereotype, individual and psychological nomination, regulative function, атрибутивне словосполучення, гендерна роль, гендерний стереотип, індивідуально-психологічна номінація, регулятивна функція

Бібліографічний опис

Лукьянова Т.Г. Регулятивна функція вільних атрибутивних словосполучень, що позначають зовнішність чоловіка та жінки (на матеріалі сучасного британського газетного дискурсу) / Т.Г. Лукьянова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 80-84.