Референціальний хеджинг як стратегія етикетизації у дискурсі англомовної науково-дослідницької статті: контрастивний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Представлене дослідження фокусує трьохмірний комплексний аналіз комунікативної стратегії референціального хеджинга у дискурсі англомовної науково-дослідницької статті у галузях гуманітарних та точних наук. Референціальний хеджинг трактується як комунікативна стратегія, що модифікує пропозиційний зміст висловлювання: його точність, повноту, автентичність та коректність при передачі фактуальної наукової інфор- мації. Науково-дослідницькі статті вмежах чотирьох наукових дисциплін гуманітарного циклу (а саме, лінгвісти- ки, економіки, історії, філософії) та чотирьох точних наук (алгебри, фізики, біології, інформатики) було проаналізовано на предмет маркерів референціального хеджинга на кількісному, якісному та функціональному рівнях аналізу. Данная работа фокусирует трёхмерный комплексный анализ коммуникативной стратегии референциальный хеджинг в дискурсе англоязычной научно-исследовательской статьи в областях гуманитарных и точных наук. Референциальный хеджинг трактуется как коммуникативная стратегия, модифицирующая пропозициональное содержание высказывания: его точность, полноту, аутентичность и коректность при передачефактической научной информации. Научно-исследовательские статьи в рамках четырёх научных дисциплин гуманитарного циклу (а именно, лингвистики, экономики, истории, философии) и четырёх точных наук (алгебры, физики, биологии, информатики) были проанализированы на предмет маркеров референциального хеджинга на количественном, качественном и функциональном уровнях анализа. This research highlights the three-dimension comprehensive analysis of the communicative strategy of referential hedging in the discourse of the Anglo-American scientific research paper in the fields of humanities and sciences. Referential hedging is understood as a communicative strategy which modifies the propositional content of the utterance: its accuracy, completeness, authenticity and the propriety of the way the scientific facts are presented. Scientific research papers within the framework of four disciplines of the humanities group (namely, linguistics, economics, history, philosophy) and four disciplines of the sciences group (algebra, physics, biology, computer sciences) have been analysed for referential hedging markers on the quantitative, qualitative and functional levels of analysis.

Опис

Ключові слова

Anglo-American scientific research paper, etiquette strategy, functional analysis, humanities, quantitative analysis, referential hedging, ciences, англомовна науково-дослідницька стаття, гуманітарні науки, кількісний аналіз, референціальний хеджинг, стратегія етикетизації, точні науки, функціональний аналіз, якісний аналіз

Бібліографічний опис

Ярхо А.В. Референціальний хеджинг як стратегія етикетизації у дискурсі англомовної науково-дослідницької статті: контрастивний аналіз / А.В. Ярхо // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 930. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 64. – С. 82–90.