Розвиток вітчизняного ринку деривативів як складової ринку цінних паперів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Проведено аналіз динаміки розвитку вітчизняного ринку деривативів. Визначено ступінь коливань у щорічних обсягах випуску та торгів деривативами. Окреслено характерні ознаки у розвитку вітчизняного ринку деривативів. Розкрито динаміку зростання обсягів випуску деривативів. Досліджено зміни у структурі ринку за обсягами торгів деривативами. Узагальнено структуру торгівлі деривативами в розрізі їх організаторів. Проведен анализ динамики развития отечественного рынка деривативов. Определен уровень колебаний в ежегодных объемах выпуска и торгов деривативами. Описано характерные признаки в развитии отечественного рынка деривативов. Раскрыта динамика роста объемов выпуска деривативов. Изучены изменения в структуре рынка по объемам торгов деривативами. Обобщена структура торговли деривативами в разрезе их организаторов. Analysis of dynamics of development of derivatives home market has been carried out. Level of fluctuations of annual volumes of derivatives issue and sell has been defined. Specific features of development of derivatives home market have been described. Dynamics of volume growth of derivatives issue have been defined. Changes in the market structure in volume of derivatives sell have been studied. Structure of derivatives sell in the framework of their organizers has been generalized.

Опис

Глущенко А.С, к.е.н., доцент, Загорська Д.М., аспірантка. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

деривативи, цінні папери, структура ринку деривативів, статистичні характеристики

Бібліографічний опис

Глущенко А.С., Загорська Д.М. Розвиток вітчизняного ринку деривативів як складової ринку цінних паперів / А.С. Глущенко, Д.М. Загорська // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 851. Сер.: Економіка. – С.