Розкриття поняття «похідні фінансові інструменти» через узагальнення найбільш виражених їх властивостей та виконуваних функцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуто окремі ознаки похідних фінансових інструментів. Наведено загальне групування характерних властивостей похідних фінансових інструментів. Розкрито та узагальнено ключові функції, які виконують похідні фінансові інструменти в загальному фінансово- економічному просторі функціонування різних суб’єктів господарювання. Подане уточнення визначення поняття «похідні фінансові інструменти». Рассмотрены отдельные признаки производных финансовых инструментов. Приведено общее группирование характерных свойств производных финансовых инструментов. Раскрыты и обобщены ключевые функции, которые выполняют производные финансовые инструменты в общем финансово-экономическом пространстве функционирования разных субъектов хозяйствования. Подано уточнение определения понятия «производные финансовые инструменты». Certain sings of derivative financial instruments are considered. The general grouping is provided of characteristic properties of derivative financial instruments. Key function fulfilled by derivative financial instruments within common financial and economic space of various state subject operation are disclosed and generalized. Clarification of the notion of “derivative financial instruments” is given.

Опис

Глущенко А.С, к.е.н., доцент, Борисенко Д.М., аспірантка. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

хеджування, фінансовий ринок, цінні папери, похідні інструменти, ключова ознака, основні функції

Бібліографічний опис

Глущенко А.С., Борисенко Д.М. Розкриття поняття «похідні фінансові інструменти» через узагальнення найбільш виражених їх властивостей та виконуваних функцій / А.С. Глущенко А.С., Д.М. Борисенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 802. Сер.: Економіка. – С.