Методика навчання основ здоров'я та проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя

Анотація

Укр. Курс «Методика навчання основ здоров’я та проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя» розрахован для студентів спеціальності «Здоров'я людини» та «Середня освіта: Здоров'я людини», а також для учителів-початківців загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають «Основи здоров’я». В дистанційному курсі розкриваються теоретичні основи методики навчання основ здоров’я на прикладі курсу «Основи здоров’я», дається характеристика основних завдань, форм, методів і засобів навчання. Під час вивчення всіх тем, перелічених в курсі, студенти опановують необхідні професійні вміння та навички навчання основ здоров’я. Рус. Курс «Методика обучения основам здоровья и проведения воспитательной работы по формированию мотивации здорового способа жизни» расчитан на студентов специальности «Здоровье человека» и «Среднее образование: Здоровье человека», а также для начинающих учителей общеобразовательных учебных заведений, которые преподают «Основы здоровья». В дистанционном курсе раскрываются теоретические основы методики обучения основам здоровья на примере курса «Основы здоровья», дается характеристика основных задач, форм, методов ы способов обучения. Во время изучения всех тем, перечисленных в курсе, студенты осваивают необходимые профессиональные умения и навыки основ здоровья. Eng. The course "Methods of teaching the basics of health and educational work on the formation of motivation for a healthy way of life" is designed for students of the specialties "Human Health" and "Secondary Education: Human Health", as well as for beginner teachers of general educational institutions who teach "Basics of Health". The distance course reveals the theoretical foundations of the method of teaching the basics of health on the example of the course “Basics of Health”, describes the main tasks, forms, methods of teaching. During the study of all the topics listed in the manual, students learn the necessary professional skills of the basics of health.

Опис

Ключові слова

методика навчання основ здоров’я, виховання, здоровий спосіб життя, учні, здоров’я, мотивація

Бібліографічний опис