Платіжний баланс в системі українсько-білоруських економічних відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статті проведено аналіз динаміки двосторонніх відносин України з Республікою Бєларусь за умов глобалізації світової економіки та періоду світової фінансової кризи. Розкрито зміст поняття двостороннього платіжного балансу України з Республікою Бєларусь, зроблений теоретичний аналіз та виявлені пріоритети основних позицій двостороннього платіжного балансу, визначені тенденції подальшого розвитку українсько-білоруських відносин. Окреслені передумови сучасного стану торговельно-економічного співробітництва та побудована модель його подальшого розвитку. В статье проведен анализ динамики двухсторонних отношений Украины с Республикой Беларусь в условиях глобализации мирового хозяйства и периоде мирового финансового кризиса. Раскрыто понятие двухстороннего платежного баланса Украины с Республикой Беларусь, сделан теоретический анализ и выявлены приоритеты основных позиций двухстороннего платежного баланса, определены тенденции дальнейшего развития украинско-белорусских отношений. Очерчены предпосылки современного состояния торгово-экономического сотрудничества и построена модель его дальнейшего развития. The article is devoted to the analysis of the dynamic of bilateral economic relations between Ukraine and The Republic of Belarus in the frame of globalization of the world economy and world financial crunch. The article discloses the definition of the term “Bilateral Balance of Payments”, a theoretical analysis is made to detect priorities in Bilateral Balance of Payments, the trends of future cooperation are reckoned. Тhe article also outlines preconditions of the modern stage of bilateral relations and the mathematic model is build to predict further developments.

Опис

Журавльов О.В., аспірант. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

глобалізація, традиційні економічні зв’язки, двосторонній платіжний баланс, експорт, імпорт, сальдо, товарообіг, товарна структура

Бібліографічний опис

Журавльов О.В. Платіжний баланс в системі українсько-білоруських економічних відносин / О.В. Журавльов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 851. Сер.: Економіка. – С.