Розвиток процесу формування недержавних пенсійних фондів в умовах реформування пенсійної системи України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Авторами розглянуті тенденції та особливості становлення механізму недержавного пенсійного забезпечення в Україні, його значення з точки зору забезпечення соціальної підтримки відповідних верств населення та одночасного стимулювання процесу накопичення внутрішніх інвестиційних ресурсів для здійснення довгострокових інвестицій в національну економіку з метою забезпечення її прискореного розвитку, а також розвиток механізму недержавного пенсійного забезпечення в процесі реформування пенсійної системи України. Авторами рассмотрены тенденции и особенности становления механизма негосударственного пенсионного обеспечения в Украине, его значение с точки зрения предоставления социальной поддержки соответствующих слоев населения и одновременного стимулирования процесса накопления внутренних инвестиционных ресурсов для осуществления долгосрочных инвестиций в национальную экономику с целью обеспечения ее ускоренного развития, а также развитие механизма негосударственного пенсионного обеспечения в процессе реформирования пенсионной системы Украины. The authors consider tendencies and features of establishing a mechanism of the non-state pension fund scheme in Ukraine, its value from the point of view of providing a social support of the proper layers of population and simultaneous stimulation of internal investment resources accumulation process for the realization of long-term investments in a national economy with the purpose of providing of it speed-up development, and also the development of the non-state pension fund scheme mechanism in the pension system reform process in Ukraine.

Опис

Глущенко В.В., д.е.н., професор, Левченко І.А., аспірант. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

недержавні пенсійні фонди, демографічна ситуація, контроль та регулювання сфери пенсійного забезпечення, пенсійна реформа, система недержавного пенсійного забезпечення

Бібліографічний опис

Глущенко В.В., Левченко І.А. Розвиток процесу формування недержавних пенсійних фондів в умовах реформування пенсійної системи України / В.В. Глущенко, Левченко І.А. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 851. Сер.: Економіка. – С.