Стратегії та чинники англо-українського перекладу мовної гри в науково-популярному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Карзіна

Анотація

Дисертація присвячена визначенню та аналізу чинників та сформованих на їхній основі стратегій англо-українського перекладу різновидів мовної гри в науково-популярному дискурсі. В дослідженні висунуто гіпотезу, що засоби мовної гри виконують в науково-популярному дискурсі низу функцій, сукупна дія яких зумовлює їхній статус перекладацької домінанти, відтворення якої в міжмовному трансфері здійснюється під впливом низки чинників мовного, культурного та особистісного характеру, які, у свою чергу, зумовлюють вибір перекладацької стратегії.

Опис

The thesis deals with identifying and analyzing the factors and formed on their basis strategies of English-Ukrainian translation of different types of language game in popular science discourse. The study puts forward a hypothesis that the means of language game perform a number of functions in popular science discourse, the combined effect of which determines their status as a translation dominant, the reproduction of which in interlingual transfer is influenced by a number of linguistic, cultural and personal factors, which, in turn, determine the choice of translation strategies.

Ключові слова

HUMANITIES and RELIGION, діяльнісний підхід, дихотомія, каламбур, мовна гра, мультимодальність, оказіональний квазітермін, науково-популярний дискурс, перекладацькі труднощі, поліпарадигмальність, прецедентний феномен, ретроспективний експеримент, спосіб перекладу, стратегія перекладу, чинник перекладу, функція, activity-based approach, dichotomy, function, language game, multimodality, nonce quasi-term, popular science discourse, polyparadigmatism, precedent phenomenon, pun, retrospective experiment, translation difficulties/problems, translation factor, translation method, translation strategy

Бібліографічний опис

Пєшкова, Ольга Геннадіївна. Стратегії та чинники англо-українського перекладу мовної гри в науково-популярному дискурсі : дис. … д-ра філософії : 035 – Філологія (галузь знань 03 – Гуманітарні науки) / О.Г. Пєшкова. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 253 с.

Зібрання