Дослідження психолінгвістичного змісту процесу усного перекладу з аркуша

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Виходячи з аналізу поведінки студентів у процесі перекладу з аркуша з англійської мови на українську, і порівнюючи її з моделлю перекладу з англійської мови на німецьку (В. Льоршер), автор формулює висновок про принципову ідентичність стратегій в обох випадках, щодозволяє припустити існування перекладацьких універсалій, які не залежать від мов, що застосовуються в перекладі. Исходя из анализа поведения студентов при переводе с листа с английского языка на украинский, и сравнивая его с моделью перевода с английского языка на немецкий (В. Лёршер), автор формулирует вывод о принципиальной идентичности стратегий в обоих случаях, что позволяет предположить существование переводческих универсалий, которые не зависят от языков, используемых в переводе. Basing upon the analysis of students’ behavior in the course of sight translation fromEnglish into Ukrainian and comparing it with the model of sight translation from English into German (W. Lorscher), the author suggests the basic identity of the strategies applied in the two processes which leads to the assumption concerning the existence of translation universals independent of the languages used in translation.

Опис

Ключові слова

translation process, translation strategies, sight translation, translation model, decision-making in translation, процес перекладу, стратегії перекладу, модель перекладу, переклад з аркуша, прийняття перекладацьких рішень

Бібліографічний опис

Черноватий Л.М. Дослідження психолінгвістичного змісту процесу усного перекладу з аркуша / Л.М. Черноватий // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 198-204.