Особливості метакомунікативних висловлень в англомовній академічній лекції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Дослідження присвячено аналізу метакомунікативного блоку англомовної академічної лекції. Метакомунікативні висловлення класифіковані за комунікативно-прагматичним та семантико-прагматичним критеріями. Виявлені типологічні та специфічні характеристики метатекстового блоку. Исследование посвящено анализу метакоммуникативного блока англоязычной академической лекции. Метакоммуникативные высказывания классифицированы по коммуникативно-прагматическому и семантико-прагматическому критериям. Обнаружены типологические и специфические характеристики метатекстового блока. The research focuses on the analysis of the metacommunicative block in English language academic lecture. The classification ofmetacommunicative utterances bases on communicative-pragmatic and semantico-pragmatic criteria, revealing typological and specific features of metacommunicative block.

Опис

Ключові слова

contactive, English language academic lecture, finite utterances, inchoate utterances, interpersonal organizer, metaorganizer, metapleonasm, metacommunicative utterances, processive utterances, англомовна академічна лекція, інтерперсональний організатор, інхоативні висловлення, контактив, метакомунікативні висловлення, метаорганізатор, метаплеоназм, процесні висловлення, фінітнівисловлення

Бібліографічний опис

Рябих Л.М. Особливості метакомунікативних висловлень в англомовній академічній лекції / Л.М. Рябих // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 930. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 64. – С. 115–119.