Механізми формування системи державного фінансового контролю в Україні

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Віддруковано з оригінал-макета в Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України

Анотація

В роботі обґрунтовано концептуальну модель цілісної системи державного фінансового контролю в Україні, в основу якої покладено принципи незалежності його видів, розмежування функцій контролю за виконанням видаткової і прибуткової частин державного бюджету, структурування та групування суб’єктів контролю за ознаками компетенції, обов’язковості, підпорядкованості. Визначено напрями вдосконалення організаційного механізму державного фінансового контролю, що полягає в упорядковані структурних зв’язків між його елементами та уточненні цілей і функцій контролю, щодо досягнення головної мети державного фінансового контролю, а також нормативно-правового механізму державного управління шляхом визначення та обґрунтування пропозицій до проекту Кодексу державного фінансового контролю України, який має стати системоутворюючим нормативним актом стосовно визначення видів, суб’єктів, об’єктів, предмета державного фінансового контролю дозволить подолати роздробленість і фрагментарність в організації державного фінансового контролю. Класифіковано структурні зв’язки між складовими елементами системи фінансового контролю у їх ієрархічній послідовності за ознаками відповідності методів формам контролю та їх приналежності до аудиту (як методу попереднього контролю), інспектування (як методу поточного контролю), ревізії (як методу суцільного контролю).

Опис

Хмельков А.В. Механізми формування системи державного фінансового контролю в Україні. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Харків, 2011.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics, державний фінансовий контроль, концептуальна модель цілісної системи державного фінансового контролю, Кодекс державного фінансового контролю України, механізми фінансового контролю, система державного фінансового контролю, фінансовий контроль, механізми державного управління

Бібліографічний опис

Механізми формування системи державного фінансового контролю в Україні : автореф. дис ... канд. наук з державного управління: 25.00.02 / Андрій Володимирович Хмельков . – Харків : Б.в., 2011 . – 19 с. – На укр. яз.