Інформаційні можливості платформи Alteryx щодо оптимізації ефективного управління ринком

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Skierniewice, 2022

Анотація

In modern economic space an important instrument are information technologies, the able use of that allows to save resources in relation to the search of greater part of indexes, visualization of them, regressive analysis and previous treatment and dataorigination to the next analysis by means of the program Alteryx. It presently is the actual newest program in relation to prognostication and analytic geometry with the use of methods of ETS and Arima. In relation to visualization of part of charts the program Power BI from Microsoft, that is a working instrument for treatment of large flow of data and transformation of them in useful information, is used. They used by commercial organizations in relation to the statistical analysis of information with visualization of results in evident graphic arts and diagrams. "BI" works after an algorithm, stopped up in the program. Power BI is widely used on middle and large enterprises that is aimed at optimization of working process. Businessmen force to accept administrative decisions in the conditions of changeable market environment, as a rule, not having complete and exact information on activity of competitors. Actuality of economic business-analysis and on this basis of prognostication of processes at the market reasonable in this article exactly by means of the use of platform of Alteryx APA Platform software. She unites analytic geometry of data and automation of business processes in relation to the acceleration of digital transformation and it is soil of acceptance of effective administrative decisions at the market.

Опис

У сучасному економічному просторі важливим інструментом є інформаційні технології, вміле використання яких дозволяє економити ресурси щодо пошуку більшої частини показників, візуалізації їх, регресійного аналізу та попередньої обробки і підготовки даних до наступного аналізу за допомогою програми Alteryx. Це в даний час є актуальна новітня програма щодо прогнозування та аналітики з використанням методів ETS та Arima. Щодо візуалізації частини графіків використовується програма Power BI від Microsoft, яка є робочим інструментом для обробки великого потоку даних і перетворення їх у корисні відомості. Вони використовується комерційними організаціями щодо статистичного аналізу інформації з візуалізацією результатів у наочних графіках і діаграмах. «BI» працює за алгоритмом, закладеному у програмі. Power BI широко застосовується на середніх і великих підприємствах, які націлені на оптимізацію робочого процесу. Підприємці вимушені приймати управлінські рішення в умовах мінливого ринкового середовища, як правило, не маючи повної та точної інформації стосовно діяльності конкурентів. Актуальність економічного бізнес-аналізу та на цій основі прогнозування процесів на ринку обґрунтована у даній статті саме за допомогою використовування програмного забезпечення платформи Alteryx APA Platform. Вона об'єднує аналітику даних та автоматизацію бізнес-процесів щодо прискорення цифрової трансформації і це є підґрунтям прийняття ефективних управлінських рішень на ринку.

Ключові слова

інформаційні технології, Alteryx APA Platform, ETS та Arima, Power BI, аналітика даних, автоматизація бізнес-процесів, цифрова трансформація, іnformation technologies, ETS аnd Arima, analytic geometry of data, digital transformation

Бібліографічний опис

Кущенко Олена, Душина Діана. Інформаційні можливості платформи Alteryx щодо оптимізації ефективного управління ринком = Możliwości informacyjne platformy Alteryx związane są z optymalizacją efektywnego zarządzania rynkiem = Informative possibilities of platform of Alteryx are in relation to optimization of effective management a market // Obszary rozwoju współczesnego biznesu : monograph / Redakcja D. Burzyńska, P. Idrian. - Skierniewice, 2022. - P.170-177. - ISBN 978-83-61467-17-5. - URL: www.pusb.pl.